Biz hakda

jima mis1

jima hakda

Kompaniýanyň medeniýeti

JIMA KOPPERbar emele geldi Bu üýtgeşik dolandyryş düşünjesi we kärhana medeniýeti so uzakda.Bu kompaniýa, “bazary hil bilen gazanmak we tehnologiýa bilen ösüşi gözlemek” atly dolandyryş ýörelgesini goldaýar we aýratyn bellemek üçin “ilkinji işleýän işgär bolmak, birinji derejeli önüm öndürmek we birinji derejeli kompaniýa döretmek” ösüş strategiýasyna esaslanýar. yzygiderli ösmegi üçin bu kompaniýanyň artykmaçlygy.

Enjamlar

JIMA zawod gurmak üçin 22000 inedördül metrden gowrak we halkara ösen önümçilik enjamlary we gözleg enjamlaryny kämilleşdirýär.

Ylmy barlaglar

Welaýat derejesinde kuwwatly in engineeringener tehnologiýasy R&D merkezini döredýär we gurluşy optimizirlemek we dolandyryşy kämilleşdirmek maksady bilen ýokary derejeli dolandyryş işgärleri we hünärmen tehniki işgärler bilen tanyşdyrýar.

Jima, togalanan mis folga in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezi bilen täze mis mis folga tehnologiýasyny gözlemekde, işläp düzmekde, öňe sürmekde we ulanmakda ýöriteleşendir.

Hil

JIMA kompaniýasy

2010-njy ýylda ISO9001 hil dolandyryş şahadatnamasy we iso14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.

JIMA mis folga öndürmek üçin berk we ylmy dolandyryşy amala aşyrmak üçin ösen önümçilik ussatlygyny we dolandyryş düşünjesini kabul edýär. Mis folga öndürmek we barlamak ýaly baglanyşyklaryň zerurlygyny göz öňünde tutup, bu kompaniýa ýeňil öndürijiligiň öndürilmegini üpjün etmek üçin 100000 derejeli tozansyz ussahanany gurýar. we ýokary hilli mis folga önümleri.

2

Zawodyň suraty

zawod1

Mis folga şekili

zawod3

Mis folga şekili

zawod5

Önümçilik ussahanasy Surat