6μm litiý batareýa mis folga, isleg boýunça durnukly ýokary ösüşiň ýokarky sikline girýär

Mis folga ýuka bolmagyň tendensiýasy aýdyňdyr.2020-nji ýylda 6μm litiý batareýa mis folga bazaryň esasy akymyna öwrülip biler.Kuwwatly batareýalar üçin, bir tarapdan, 6μm litiý batareýa mis folga, energiýa dykyzlygy, has gowy fiziki aýratynlyklary we 8μm-den has durnukly himiki aýratynlyklary bar;beýleki tarapdan, tapawutly bäsdeşlik ukybyny gözleýän baş batareýa öndürijilerini has gowy kanagatlandyryp biler.6μm şu ýyl 8μm çalşyp, täze nesil litiý batareýasynyň mis folga akymyna öwrüler diýlip garaşylýar.

Geljekde 6μm esasy akymyna öwrülse, täze üpjünçilik esasan öndüriji tarapyndan meýilleşdirilen önümçiligiň giňelmeginden we adaty 8μm-den 6μm-a geçer.Şeýle-de bolsa, litiý batareýasynyň mis folga senagatynda güýçli enjam päsgelçilikleri, sertifikat päsgelçilikleri we tehniki päsgelçilikler bar (hasyl derejesi), bu täze girýänleriň gysga möhletde girmegini kynlaşdyrýar;Esasy ýüze çykmalar esasy enjamlary (katod rulonlary, folga maşynlary) we täze önümçilik satyn almakdyr.Infrastruktura we liniýanyň synag önümçilik döwri üçin bir ýyllyk gurluşyk penjire döwri bar.Şol bir wagtyň özünde, mis folga üçin batareýany kepillendiriş sikli ýarym ýyl töweregi we köpçülikleýin önümçilik azyndan ýarym ýyl dowam eder, bu bolsa önümçilik kuwwatynyň giňelmegini gysga wagtyň içinde bazara çykaryp bilmez. wagt.Bar bolan öndürijiler 8μm-den 6μm-a, adaty folga litiý mis folga geçmäge synanyşýarlar, önümçiligiň ýitgisi, kärhananyň hasyllylygy we belli bir öwrüliş döwri bar.2020-2021-nji ýyllarda 6μm litiý mis folga bilen üpjün edilmeginiň, esasan, uly zawoddan gelip çykmagyna garaşylýar.

Talap tarapy:6μm aşaky akym tizligi ýokarlanýar we islegiň ýokary bolmagy durnuklydyr.Üçünji we litiý demir fosfat batareýalarynyň dürli içerki elektrik batareýa zawodlarynda paýyna we önümçiligiň garaşylýan ösüş depginine esaslanyp, 2020-nji ýylda litiý mis folga içerki batareýasynyň sarp edilişiniň 31% -den 75,000 tonna çenli ýokarlanmagyna garaşylýar;şolardan 6μm litiý mis folga sarp etmek 78% -den 46,000 tonna, 20,400 tonna artar we 6μm litiý batareýa mis folgasynyň aralaşmagy 49% -den 65% -e çenli ýokarlanyp biler.Orta we uzak möhletleýin perspektiwada, 2019-2022-nji ýyllarda 6μm litiý batareýa mis folga bolan islegiň ortaça ýyllyk ösüş depgininiň 57,7% -e ýetmegine garaşylýar we geljekde islegiň ýokary bolmagy dowam edip biler.

Üpjünçilik we isleg tendensiýalary:6μm üpjünçilik we isleg aratapawudy 2020-nji ýylda ýüze çykyp biler we öndürijilik derejesi we täsirli önümçilik kuwwaty girdejililigi kesgitlär.2020-nji ýylda ýurtda 6μm litiý batareýaly mis folga 2019-njy ýylda artykmaçlykdan üpjünçilik we isleg boşlugyna öwrüler we isleg öndürijiler has köp ugurly bolarlar;Üýtgedilen öwrülişik we täze önümçilik liniýasynyň gurluşygy üçin 1,5-2 ýyl giňeliş penjire döwri bolar we boşlugyň giňelmegine garaşylýar, 6μm litiý batareýa mis folga gurluş bahasy ýokarlanyp biler.6μm täsirli önümçilik kuwwaty we litiý batareýasynyň mis folga öndürijileriniň öndürijilik derejesi girdejiligiň derejesini kesgitlär.6μm hasyl derejesini çalt ýokarlandyryp biljekdigi ýa-da öndürijilikli öndürijilik öndürijileriň pudagyň diwidendinden lezzet alyp biljekdiginiň esasy nokadyna öwrüler.

(Çeşme: Hytaý senagat gymmatly kagyzlary gözleg)


Iş wagty: 13-2021-nji oktýabr