JIMA elektrolitik mis folga

Iki taraplaýyn ýalpyldawuk elektrolitik mis folga 4,5μm ~ 15μm
Iki taraplaýyn ýalpyldawuk elektrolitik mis folga, iki tarapyň simmetrik gurluşy, misiň teoretiki dykyzlygyna ýakyn metal dykyzlygy, ýeriň gaty pes derejesi, ajaýyp uzalmagy we dartyş güýji we ş.m. bilen häsiýetlendirilýär.Lityum batareýalary üçin katod kollektory hökmünde ajaýyp sowuk / ýylylyk garşylygy bar we batareýanyň uzak ömrüni ep-esli uzaldyp biler.Täze energiýa ulaglary, akylly telefonlar, depder kompýuterleri we ESS saklaýyş ulgamy we giňişlik bilen görkezilen 3C senagaty üçin batareýalarda giňden ulanylyp bilner.

Tersine folga
Tersine bejerilen mis folga hökmünde bu önüm has oňat öndürijilige eýe.Önümçilik prosesini netijeli gysgaldyp, has ýokary tizlige we çalt mikro işlemegine ýetip biler we PCB-leriň laýyklyk derejesini ýokarlandyryp biler.Esasan köp gatly tagtalarda we ýokary ýygylykly tagtalarda ulanylýar.

VLP (gaty pes profil) mis folga
JIMA Mis gaty pes ýerüsti gödekligi elektrolitik mis folga bilen üpjün edýär.Adaty elektrolitik mis folga bilen deňeşdirilende, bu VLP folga has inçe kristallara eýe, olar tekiz gerişler bilen deňleşdirilen, ýerüsti gödekligi 0,55μm we has gowy ölçeg durnuklylygy we has berkligi ýaly aýratynlyklara eýe.Bu önüm ýokary ýygylykly we ýokary tizlikli materiallara, esasan çeýe zynjyr tagtalaryna, ýokary ýygylykly zynjyr tagtalaryna we ultra inçe zynjyr tagtalaryna degişlidir.

LP (pes profil) mis folga
Bu folga, esasan, köp gatly PCB we ýokary dykyzlykly zynjyr tagtalary üçin ulanylýar, folgaň üstki çişligi adaty mis folga garanyňda pes bolmagyny talap edýär, şonuň üçin gabyk garşylygy ýaly çykyşlary ýokary derejede galyp biler.Gödekligi dolandyrýan elektrolitik mis folga ýörite kategoriýasyna degişlidir.Adaty elektrolitik mis folga bilen deňeşdirilende, LP mis folga kristallary gaty inçe deňleşdirilen dänelerdir (<2 / zm).Olarda sütün sütünleriniň ýerine lamellar kristallary bar, şol bir wagtyň özünde tekiz gerişler we pes derejeli çişlik bar.Olarda has uly göwrümli durnuklylyk we has gatylyk ýaly artykmaçlyklar bar.

HTE (Temokary temperaturaly elektrolitik) mis folga
Kompaniýa pes däneli we ýokary temperaturaly süýümli öndürijilikli däne we ýokary güýçli mis folga öndürdi.Bu folga deň derejede inçe däneleri we ýokary giňeliş aýratynlyklaryny özünde jemleýär we termiki stres sebäpli döreýän bölekleriň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen köp gatly tagtanyň içki we daşarky gatlaklary üçin amatlydyr.Surfaceerüsti çişligiň pes derejesi we ajaýyp berkligi bilen, ýokary dykyzlyk we inçe bolmak üçin ulanylýar.Ajaýyp dartyş güýji bilen çeýeligi ýokarlandyrmaga kömek edýär we esasan köp gatly PCB-de, flex plastinkada ulanylýar.Ajaýyp çydamlylyk we berklik bilen, gyrada ýa-da epilmekde aňsatlyk bilen ýyrtylmaýar, önümiň laýyklyk derejesini ep-esli ýokarlandyrýar.

Lityum batareýalary üçin gözenek mis folga
JIMA Mis gözenekli mis folga öndürmekde PCB amalyny ulanan ilkinji kärhana.Bar bolan 6-15μm litiý batareýa mis folga esasynda ikinji derejeli çuňňur gaýtadan işlemegi amala aşyrýar.Alnan mis folga has ýeňil we çydamlydyr.Adaty mis folga bilen deň ölçegdäki batareýa öýjükleri bilen deňeşdirilende, bu mikro deşikli mis folga öndürijiligini gowulaşdyrdy.Şeýle mis folga bilen öndürilen litiý batareýasy agramyny azaldyp biler;elektrod materiallarynyň we kollektorlaryň ýelmeşmegini üpjün edip biler, çalt zarýad we zarýadda ep-esli giňelmegi we gysylmagy sebäpli ýoýulma derejesini peseldip biler we batareýalaryň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny kepillendirip biler.Degişlilikde batareýanyň kuwwatyny artdyryp, batareýanyň energiýa dykyzlygyny ýokarlandyryp biler, şeýlelik bilen litiý batareýalary üçin has uzak aralyk gazanyp biler.
Mikro deşikli mis folganyň diametri, gözenekliligi, ini we ş.m. müşderileriň hakyky talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýasalyp bilner.Burç diametri 30μm-den 120μm aralygynda bolup biler;gözenek 20% -den 70% -e çenli bolup biler.Lityum-ion batareýalary, gaty ýagdaýly litiý-ion batareýalary, super kondensatorlar we ş.m. üçin geçiriji kollektor hökmünde ulanylyp bilner, şol bir wagtyň özünde nikel-kadmium ýa-da nik-wodorod batareýalarynda hem ulanylyp bilner.


Iş wagty: 22-2021-nji oktýabr